من برای توتو برای منما برای همچقدر قشنگ است این عشق من و تو … ⭐️?