کرمانشاه اول شد. سند ارتقإ وضعیت زنان و‌ خانواده استان که از سال گذشته در دست تدوین بود و شامل برنامه های اجرایی بین بخشی میشود، پس از تکمیل نهایی، امروز در شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه تصویب شد. کرمانشاه اولین استانی است که برنامه زنان و خانواده را به تصویب میرساند.