گزارش اجرای طرح تاب آوری اجتماعی در کوزران کرمانشاه و روستاهای اطرافpic.twitter.com/Hso2Y5jK10