خانه دیگریگفتگو یی دوستانه با خبرگزاری پارسینه #بهنوش_صادقی #کارگردان#مهنوش_صادقی #نویسنده#خانه_دیگری #خبرگزاری_پارسینه #سینما#فیلم#حمایت_از_سینمای_مستقل@majidsolo