جلسه باحضورسلایق مختلف برگزارونظرات بااحترام مطرح شدو #رييس_جمهور بدانها پاسخ داد. تشریفات آن کم بوداین کارصحیحی است که افطاری‌هابه تشریفات تبدیل نشود جدای ازتعارفات وسنت،مهم اینست که از جلسه چیزی عاید #مردم شده ومشکلات آن‌ها حل شود این نیازمندهمکاری بیشتردولت وگروههای سیاسی استhttps://twitter.com/PadDolat/status/1127261465528995840 …