پیلی را آوردند بر سر چشمه‌ای که آب خورد خود را در آب می‌دید و می‌رمید! او می‌پنداشت که از دیگری می‌رمد نمی‌دانست که از خود می‌رمد! همه اخلاق بد،از ظلم و کین و حسد و حرص و بی‌رحمی و کبر ، چون در توست، نمی‌رنجی! چون آن را در دیگری می بینی می‌رمی و می‌رنجی! مولانا:کتاب فیه ما فیهpic.twitter.com/eZjEzfyp68