انتخابات استانی، پیوند شهرهای کوچک و روستاها را با پایتخت کمرنگ می کند. برای ایران با این همه اقوام رنگارنگ، بُریدن پیوند مستقیم شهرستانها و روستاها ورود به مسیر تجزیه است. وقتی هر منطقه کوچکی یک مطلع از مشکلات در مجلس ملی دارد، احتمال فراموش شدن مشکلات منطقه ای کمتر میشود.