نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. این بار این جمله در بیانیه دادستانی نیست. اسم یک نمایش است که این شبها ساعت بیست وسی در تاتر شهرزاد ددر حال اجرا است. خیلی متفاوت است. هم یک کمدی قوی تمام عیار است و هم یک نیشخند به همه اتفاقات معاصر است که یک سر آه می کشی. دیدنی استpic.twitter.com/yoSbafKtRl