بد شانس ترین آدمها، در سال ۱۳۵۷ عضو ساواک شدند.! حالا ماجرای علی ربیعی است. سخنگوی دولتی شده که هم از داخل و هم از خارج مورد هجوم است. بیشتر اعضای دولت هم خودشان مشکل هستند نه راه حل. رییس جمهور را هم مراکز اصلی قدرت قبول ندارند. ربیعی ارتباطات را می شناسد.اما چه می تواند بکند؟