از زمانی که با یک توپ در کردن کشتی دشمن کل افغانستان و بخش مهمی از پاکستان را از دست دادیم تا امروز که #آمریکا در کنگره خود قانون جلوگیری از نفوذ ایران در آب‌های غربی جهان تصویب می‌کند. وقتی که شاه ایران از ترس حرکت نمایشی کشتی های دشمن تسلیم شد.pic.twitter.com/HuwPFWVBcI