ای کاش علاوه بر تمام ابراز علاقه هایی که به امام #خمینی (ره) میکنیم، حداقل این چند نامه و پیام را یکبار بخوانیم: 1. پیام قطعنامه 598 2. منشور روحانیت 3. نامه عزل منتظری 4. نامه به محتشمی پور در درباره نهضت آزادی 5. پیام به مهاجرین جنگ تحمیلی 6. وصیتنامه اینها عصاره #خمینیسم است