اتفاق خوبی که در 24ساعت اخیر افتاد، حجم زیادی از همدلی مومنین در #تحریم_اسنپ وحمایت از #سعید_عابد بود. چندنفر گفتند حاضرند رایگان وکالت او را بعهده بگیرند، چندنفر بانی سفرش به کربلا ومشهد شدند، رستوران مرشد از او دعوت کرد و... این تجربه اجتماعی خوب باید در سایر حوزه ها تکرار شود