از آقای @BBCBastani خبرنگار بی‌بی‌سی که چندی پیش مستند «بهتان برای حفظ نظام» را ساخت میخواهم صریح پاسخ دهند: آیا توییت همکارتان، علی همدانی، مصداق بارز «بهتان» نیست؟ و اگر مصداق «بهتان» است چرا کلمه‌ای در نقدش نگفته‌اید؟‌ آیا بهتان مخالفانتان حرام و بهتان همفکرانتان مستحب است؟pic.twitter.com/mTRfKFHeNY