می‌خواهم ایران آزاد و پیشرفته باشد، گشوده رو به جهان، پاسپورتش معتبر، فقر و فساد حداقل، ظلم، تبعیض و دیکتاتوری نباشد، درگیر جنگ و ترور نشود، حتی نمی‌خواهم شهروند جایی جز ایران باشم. می‌گویم می‌شود، منتها نه به روش تو ولی تو به من می‌گویی وطن‌فروش. چه جای گفتگو، فحشت را بده و برو.