آقای حسین باستانی ۹روز پیش مدعی شد خود را موظف به پاسخ به سوال مخاطبان می‌داند. ۳روز پیش از ایشان پرسیدم که آیا توییت همکارش در BBC در ادعای شکنجه‌گر بودن یزدی مصداق بهتان سیاسی است یا نه. و اگر هست چرا ایشان اعتراضی نکرده. هنوز پاسخی نشنیدم @BBCBastanihttps://twitter.com/BBCBastani/status/1133054023358132225 …