زادروز مالکوم ایکس بزرگ مبارک #MalcolmXDay #May19 «شما نمی توانید صلح را از آزادی جدا کنید زیرا هیچکس نمی تواند بدون آنکه آزادیش را داشته باشد در صلح و ارامش باشد.»https://twitter.com/Ahmadinejad1956/status/1130118642157404160 …