در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نهادهای عمومی غیر دولتی به‌هنگام کنشگری همانند بازیگران خصوصی‌اند ولی تعهدشان برای دولت است. سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان با سیاست حضور در قدرت فرسوده شد. اصل باید اصالت موضع و صداقت در تحقق آن باشد و نه حضور در قدرت. https://www.abbasakhoundi.ir/Media/ID/1279/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81 …