در دیدار با خانم ورونیک پتیت سفیر #بلژیک در #ایران با اشاره به صبوری دولت ایران در قبال مسئله برجام و افزایش تحریم ها و فشارهای اقتصادی علیه کشور خواستار ایفای تعهدات و رفتار منطقی اتحادیه اروپا شدم. همکاری اقتصادی در حوزه #زنان از جمله توافقات مشترک در این جلسه بود.pic.twitter.com/c8cyEFShRZ