بیاد دارم که در آستانه پیروزی انقلاب، فردی از پدرم پرسید: اگر اتفاقی برای امام خمینی بیفتد چه کسی برای رهبری مناسب است، ایشان گفت:آقای صدوقی