مسابقات ورزش در خانه ویژه بانوان توسط هیئت انجمن های ورزشهای رزمی شهرستان گچساران بمناسبت برگزار گردید.نونهالانیلدا حسنی اولیکتا جمالی دوممهرناز بیرونی سومبزرگسالان غزل بازرگان اول اسما امیری دوم نارا بهرامی سوممسئول برگزاری:سرکار خانم استاد محمدی