■■■■■ جدایی دین از سیاست ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■..