از به جامانده ها؛هنوز هم مےدهند اما بہ "اهل دردنه بے خیال هافقط دم زدن ازشهـدا افتخار نیستباید زندگےمان،حرفمان، نگاهمان،لقمه هایمان، رفاقتمانهم بوی بگیرد