خانم عطیه شاپوری! اگر وکیل مدافع ایشان هستید لطفاً از ایشان بپرسید چگونه در دولت قبل بدون آزمون و باوجود کبر سن، بورسیه دانشگاه تربیت مدرس به او ارزانی شد؟!