.دوره جديد .....آکـــــادمـــــی موسیقی *رضـــــا صـــــادقـــــی* بـــــاهمـــــکاری *شـــــرکت فـــــرهنـــــگی هنـــــری هنـــــرمنـدان خـــــاک جنـــــوب* بـــــا افتـــــخار بـــــرگـــــزار میکنـــــد......♦️تولید موزیک حرفه ای زیر نظر و مدیریت مستقیم رضا صادقی.♦️تـــــولیـــــد تیـــــزر تبلیـــــغاتیویـــــدیـــــو مـوزیـــــک.♦️ مـــــدیـریت تهـــــیه و تـــــولیـد آثـــــار مـــــوسیقـــــی پـــــاپ وتلـفـــــیـقی.♦️اخــــــــــذ مجـــــوز تک ترک و آلبوم و بـــــرگـزاری کنـــــسرت.......همـــــاهنـــــگی وکـــــسب اطلاعات بیشـــــتر..??.09120433273 *ساعت های تماس :* صبح ها 10صبح الی13 عصرها 17 الی 21. .