گزارش خبری|?حضور امیر خلبان حسین خلیلی در ویژه برنامه اقتدار۴۰___________________________۱۳۹۹/۷/۳___________________________