الگوی مردمی دفاع مقدس ● ما باید مسیرمان را با الگو حضور مردمی دفاع مقدس مشکلات را حل بکنیم. هرجایی الگوی دفاع مقدس حتی در سیل، زلزله و بکار بردیم و ببریم موفق ایم.(خطبه ۴ مهر ۱۳۹۹)