باید یـادمان بـماند..سختی سنگرهای کمین را...هـور را... ، نیـزارها را...و رزمنـده ها را...که مبادا کنیممدیون کسانی هستیـماَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ