?کرونا از نگاهی دیگر?قاتلین پشیمانامروز در همه دنیا افرادی که با توجیه های مختلف پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند نقش بسزایی در آلوده کردن سایرین به ویژه گروه های حساس دارند...خیلی ها معتقدند آنها قاتلین پشیمان عزیزان خود هستند...کاری از سپهر شکری