سکولاریسم در ظاهر رها کردن دنیا برای حفظ قداست دین است ولی در باطن پاپس کشیدن از دنیا به نفع شیطان و طاغوت و زمینه سازی برای گسترش حاکمیت آنهاست. پس سالکی که در مملکت وجود خویش با جنود جهل و شیطان در ستیز است چگونه می‌تواند جهاد با این جنود را در ساحت سیاست و اجتماع رها کند؟