وضع موجود مسایل زیادی برای نارضایتی دارد. اما اینکه صبح معلوم میشود بعضی نمایندگان ویژه‌خواری کرده و واکسن رانتی گرفته‌اند و ظهر نشده صدای اعتراض نصف کشور در می‌آید و آفتاب غروب نکرده مجبور میشوند واکسن‌ها را پس بفرستند پدیده‌ای جدید است. این #نظارت_مردمی واقعا امیدوارکننده است