کی مردونگی رو بهم یاد داد که از بچگی مرد بار اومدم....