هوالسلام ، آئینه ی تمام نمای و عشق و ایثارِ آگاهانه و هوشمندانه ای است که درخشش آن مرزها را درنوردید و فرهنگ جدیدی از را به جهان ارائه داد. امسال بزرگداشت این دفاعِ هنرمندانه رنگ دیگری دارد.۱) در آستانه ی ۲) چهلمین سال آغاز ۳) مقارن با چهلمین هفته از عروج و این سه اربعین ، پُر از شکوه و اقتدار است و سرمایه ی اجتماعیِ ارزشمند برای جهانِ !و این هفته باید نمایشگرِ یک سال تلاش برای در تبیین و پاسداشت از ارزش های حاصل از دفاعِ مقدس باشد نه اینکه با آغاز و پایان این هفته ، موضوع جنگ و دستآوردهای آن به محاق فراموشی و و انحراف برود !