بایدبه طراحان فیلترینگ حق دادزیرافضای مجازی نگذاشت آنان از رانت١٥٠٠واکسن آنفولانزابهره مندشوند! كمااينكه نبايد ازمدعيان انقلابی گری که باپيشنهاددكترظريف براي تبادل زندانیان دوتابعیتی آمریکایی بدون مذاکره و ازطریق یک کشورثالث مخالفندخرده گرفت وآنانرا به همنوايي باترامپ متهم ساخت!؟