دو خانواده حاکم بر ملت های #بحرین و #امارات، بالاترین درجه نوکری و چاکری را از دست پلیدترین افراد دریافت کردند. ۲/۱