هم به استقلالی ها تبریک هم به پرسپولسی ها که خوب طبیعیه گل بارون کنند حریفشون را.