دو آرزو به دل مادر جوانی ماند "کفن" برای حسین و "حرم" برای حسن... ‌ #شب_جمعه