ابلاغ دستورالعمل اجرايی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری از اول مهر و با ابلاغ دستورالعمل اجرايی همسان‌سازی تمامي بازنشستگان كشوري و لشكری همسان‌سازی می‌شوند اين طرح با مشاركت گروههای مختلف صنفی بازنشستگان و كارشناسان و مديران سازمان برنامه و بودجه آماده و به تصويب رسید