۴مهر روزمقاومت گیلانغرب????در ۴ مهر سال ۵۹ و همزمان با تعرض رژیم بعثی عراق به مرزهای غربی و مرز شمالی و جنوبی کشور، یکی از محورهایی که مورد تعرض شدید دشمن بعثی قرار گرفت منطقه قصرشیرین و سومار و نفت شهر بود دشمن بعد از تسخیر شهر قصرشیرین به خیال خام خود که شهر گیلانغرب محوری بی‌دفاع و بی دغدغه و بدون مقاومت است لشکریان خود را به سمت گیلانغرب گسیل داشت تا از لحاظ استراتژیکی به ایلام و کرمانشاه مسلط گردد اما وقتی به دروازه های شهر گیلانغرب رسید با هسته های مقاومت مردمی که برخاسته از و و جوانان و مردمان این خطه بود با چالشی بزرگ مواجه شد مردم مقاوم شهرستان گیلانغرب با مقاومت جانانه خود توانستند ارتش تا دندان مسلح بعثی را در پشت دروازه‌های این شهر زمین‌گیر کنند. بر همین اساس بود که مقام معظم رهبری گیلانغرب را دومین شهر مقاوم کشور خواند و در سفر اخیر خود گفت حقا که گیلانغرب در دفاع مقدس امتحان خوبی پس داد_____ اکنون مردم گیلانغرب مطالبه به حق آن‌ها ثبت روز مقاومت مردم گیلانغرب در تقویم رسمی این کشور است که این حد اقل و کمترین مزد این مردم با غیرت است