.دوشـوبـدی یـادیـمـه یـارب صـفـاسی جبـهه لـریـنگـلـیـر قـولاقـیـمـه یـارب نــداسـی جبـهه لـریـنگـویول بـولوت کیمی دولمـوش ، اورک ائـدیـر طوفـانگـوز آغـلـیر هـاردا قـالیـب دلـرباسی جبـهه لـریـنمـنـی رهـا ائـلـیـیـب چـؤلـده کـاروان کـئـتـدیهـایـانـدا قـالـدیـلار اول آشـنـاسـی جبـهه لـریـنقـفـسـده قـالـمـیـشـام آلله اؤزون خـلاص ائـیـلـهبـاشـیمـدا وار بـیـلـیـسـن کـه هـواسـی جبهه لرینبـئش اون گـون عـمـرؤمـی  آلـدیم نه قیمـته افسوسالـهـی جـانـیـمـه گـلـیـسن بـلاسی  جبهه لـریـننــولاردی  بـارخــدایـا بـو هـای و هـو یـئـریـنـهگـنـه دوبـاره گــلـیـدی صـداسـی  جبـهه لـریـنچهل سالگی دفاع مقدس گرامیباد...قاب هایی به یادماندنی از رزمندگان و شهدای سردرودی در جبهه های حق علیه باطل