.به حکم ما رأیت الا جمیلا،و به گواه خنده های تودر میدانِ جنگجنگ هم زیباست اگر خونِ عاشق پایِ معشوق بریزد....دفاع مقدس .......