▫️سی سال بعد از جام زهر عراقی، حالا انگار وقت سر کشیدن جام زهر آمریکایی شده. شما چه فکر می‌کنید؟ هر ولی فقیه یک جام زهر؟ و یک عمر بدبختی برای مردم؟▫️roozane.net▫️