مستند «ننه قربون» روضه مکشوف است. روایت هشت سال صبوری و پایمردی نیمه پنهان جنگ. نیم تصویر زنانه‌ای که بیرق غیرت ناموس ایران است.