یکی از مشکلات فعلی کشور این است که مسئولیت گرفتن برای افراد "جذابیت های دنیوی" دارد. در حالیکه باید برعکس باشد و فضایی ایجاد شود تا هرکس که میخواهد مسئولیتی بگیرد هیچ جذابیت مادی در انتظار خود نبیند. مطالبه برای ایجاد چنین فضایی باید مستمر و فراتر از مصادیقی مثل #دنا_پلاس باشد.