? خبرنگار:خوشحالی اخوی عملیات دیشب چطوربود؟?رزمنده:خیلی خوب شد?حالت چطوره؟?خیلی خوبه اول شب دستم قطع شد از مچ ولی با این دستم جنگیدم