?? ?آخرین نبرد،نگاهی به زندگی شهید محسن وزوایی ✂️توپخانه دشمن:محسن وزوایی و شیبانی پیش احمد رفتند. کریم دلیری هم آنجا بود. حاج احمد، کریم را به شیبانی معرفی کرد و گفت: برادر شیبانی! اسم این برادر کریم رحیم دلیری است.آقا کریم قبلا چوپان بوده اما حالا بلدچی تیپ ما است. از این لحظه به بعد شما پا به پای کریم حرکت می کنید.اگر کریم نشست می نشینی و اگر غذا خورد می خوری و اگر خوابید تو هم می خوابی. حتی یک لحظه هم نباید از آقا کریم جدا شوی...