هر کس ز ولايت و وليّ دور شودهمسايه ي دشمن است و منفور شود!پروانه صفت، گِرد ِعلي ميگرديمتا ديده ي هر فتنه گري کور شود!