وصيت کردين شما به اطاعت از ولي انشاالله ما هم بشيم فداي سيد علي