ته کوچه ای بی پناهی را گیر اورده بود و قصد شومی داشت. طفلک داد و فریاد کرد. مردک گفت: من به خاطر خودت قصدشوم داشتم وگرنه خودم زن وبچه دارم. حالا خیلی از نمایندگان فعلی نه که انقلابی نباشند، به خاطر ماست که شاسی بلند می خواهند و واکسن اختصاصی. قدر ناشناسیم!