نیک که بنگری انقلاب اسلامی شعاع نور وجود خمینی کبیر بود که بر تاریخ ما تابید و قلبهای سرد و مُرده را زنده کرد. کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هرکدام به آن میزان که بیگانه و محجوب از این نور باشند، خود به حجاب و مانعی در طی طریق سعادت این ملت بدل خواهند شد. #هفته_دفاع_مقدس