کاروان عاشقی دفاع مقدس در خیابان‌های کرج تداعی شدکاروان نمادین اعزام رزمندگان به جبهه، حال و هوای شهر کرج را به دوران ۸ سال دفاع مقدس بازگرداند.